„Cel mai bun vaccin impotriva bolilor infectioase comune este o dieta adecvata.” (Organizatia Mondiala a Sanatatii)

„Scleroza multipla, o boala ce in final isi lasa victimele complet paralizate, este una dintre afectiunile de care sufera mii de oameni din lumea vestica. Si totusi, aceasta boala este complet necunoscuta africanilor, asiaticilor si sud americanilor care nu au „beneficiat” de excelenta medicina vestica. Scleroza laterala amiotrofica, o boala teribila a sistemului neuromuscular este, de asemenea, necunoscuta de toti cei din zonele mentionate. Aceeasi situatie este si cu miopatia si distrofia musculara intalnita numai la vestici. Epilepsia care este in crestere in tarile dezvoltate este foarte rar intalnita in celelalte tari. Nevrozele anxioase, nevroza compulsiva si, in general, bolile mintale severe de care sufera milioane de pacienti din lumea vestica sunt aproape necunoscute in aceste grupe ce nu au „beneficiat” de medicina moderna si vaccinare.” ( din discursul profesorului Georges Vithoulkas, 1994 , Parlamentul Suediei ).

duminică, 29 iulie 2012

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE
PRO-VITA DIN ROMÂNIA 

C U M  S E P O A T E  R E F U Z A  V A C C I N A R E A  C O P I I L O R
CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU CA UN PĂRINTE/TUTORE SĂ
POATĂ REFUZA VACCINAREA COPILULUI SĂU?

Acest ghid are scopul de a sprijini părinţii care nu doresc administrarea
unuia sau altuia dintre vaccinuri copiilor lor. În ciuda obiceiului împământenit de
pe vremea comunismului şi conform căruia toată lumea trebuie să se vaccineze,
decizia familiei are prioritate absolută în faţa autorităţilor. Afirmaţiile „aşa e
legea" sau „aşa cer regulile comunităţii", folosite de medici sau directorii de şcoli
în sprijinul vaccinării obligatorii, sunt lipsite de fundament şi orice părinte poate,
prin cunoaşterea câtorva elemente juridice de bază, explicate mai jos, să îşi
impună punctul de vedere.

PREVEDERI DIN LEGISLAŢIA SPECIFICĂ

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor prevede clar necesitatea
consimţământului informat şi exprimat în scris pentru intervenţiile medicale.
"Art. 13. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie
medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele
refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.''
Definiţia intervenţiei medicale este dată la art. 1 lit. d) din aceeaşi lege astfel:
"prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act
medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare."
cuprinzând aşadar şi vaccinarea.
Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii nu prevede obligaţia de a fi
vaccinat. Articolele 374 şi 376 solicită medicului să acţioneze respectând voinţa
pacientului, iar art. 649 prevede acordul scris al pacientului pentru diagnosticul şi
tratamentul cu potenţial risc (nu se face însă definirea termenului). De asemenea,
art. 651 prevede că actul medical se poate face în lipsa consimţământului
informat numai în situaţii de urgenţă în care lipsa acţiunii imediate ar pune în
pericol viaţa pacientului.
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România – Anuar 2010
"Art. 374 - (3) Deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avânduse
în vedere interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general
acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile
eticii și deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea
publică."
"Art. 376 - (1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când
pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de ași
exprima voinţa sau consimţământul, medicul acţionează respectând voinţa
pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală."
"Art. 649. - (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi
tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic,
medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3),
pacientului i se solicită acordul scris.
(2) În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist,
asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel
ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.
(3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul
tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile
de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea
tratamentului.
Art. 650. - Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este
de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau
reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi
contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia
medicală în care se află;
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor
sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.
Art. 651. - (1) Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când
nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai
acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar
reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită
situaţiei de urgenţă.
(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi
contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării
actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii
de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în
pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului."
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România – Anuar 2010
Conform OG nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a
efectuării vaccinărilor, aprobată prin Legea nr. 649/2001,
"Art. 1 - (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei
medicale primare în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de
asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii
medicale, au obligaţia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a raporta
efectuarea acesteia direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenţi este
prevazută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi în
Programul naţional de imunizări aprobat prin ordin al ministrului Sănătăţii şi
Familiei."
Din analiza acestui text de lege rezultă clar că vaccinarea nu este
obligatorie, pentru că se folosește termenul „recomandată”. Pentru medicii de
familie există obligaţia profesională să vaccineze corect și să raporteze anumite
boli ca și situaţia vaccinărilor (se ţine un caiet unic de vaccinare pe persoană și
medicul de familie face asemenea raportări), dar de aici nu rezultă nicidecum
vreo obligaţie pentru părinţi/copii de a se supune vaccinării.

CONCLUZII

1 Orice pacient are dreptul de a refuza un tratament sau o procedură
medicală, inclusiv vaccinarea;
2 Orice tratament sau procedură medicală, inclusiv vaccinarea, se pot acorda
unui copil numai după ce s-a obţinut consimţământul părintelui/tutorelui, cu
excepţia situaţiilor de urgenţă;
3 Orice campanie de vaccinare presupune existenţa unui ordin prealabil al
Ministrului Sănătăţii, aşadar – pentru cazuri extreme, cum a fost cel al vaccinului
anti-HPV - un act administrativ anulabil în instanţă (prin procedura de
contencios).

ALTE PREVEDERI LEGALE UTILE

Constituţia României
"Art. 22. - (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi
psihică ale persoanei sunt garantate."
"Art. 23. - (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile."
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România – Anuar 2010
"Art. 26 - (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială
şi privată."
"Art. 31 - (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes
public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra
problemelor de interes personal."
Legea nr. 279/2009 – Codul Civil (noul Cod, promulgat, care urmează să intre în
vigoare la 1.10.2011)
"Art. 61. – (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei
persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege.
(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului
unic al societăţii sau al ştiinţei."
"Art. 64 - (1) Corpul uman este inviolabil."
"Art. 67. Nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor,
prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de
cercetare ştiinţifică, decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de
lege."

ALTE ARGUMENTE

Că acordul părinţilor pentru vaccinarea copiilor este important se
subliniază și în articolul „Particularităţi şi dileme etice ale consimţământului
informat în oncologia pediatrică”, publicat de Revista Română de Bioetică18.
"Academia Americană de Pediatrie (AAP) a argumentat că 'întreaga
doctrină' a consimţământului informat prezintă o aplicabilitate particulară în
pediatrie. În consecinţă, conform AAP, consimţământul poate fi acordat numai de
către pacientul 'cu capacitate adecvată de decizie şi cu împuternicire legală'.
Părinţii (sau alţi aparţinători legali) pot acorda consimţământul informat,
iar copilului i se solicită să-şi dea acordul informat ori de câte ori este nevoie. AAP
notează că acordul solicitat are relevanţă mai mare când 'intervenţia propusă nu
este esenţială pentru viaţa copilului şi/sau poate fi practicată fără un risc
substanţial'."
18 http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.jsp?item=10485&node=1275
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România – Anuar 2010
Acest articol citează şi din norme ale bioeticii din care nu toate au o
valoare juridică explicită. Totuşi, principiul este acelaşi - minorul nu-şi poate da
singur consimţământul la tratament, reprezentantul legal fiind acela chemat să şil
dea în numele copilului.

CE TREBUIE SĂ FACĂ UN PĂRINTE CARE NU DOREŞTE SĂ-I FIE
VACCINAT COPILUL?

Părinţii pot completa modelul de declaraţie anexat (vezi ultima pagină) pe
care să îl depună la secretariatul instituţiei, insistând pentru o confirmare a
primirii acestuia (un număr de înregistrare). Aceasta ar trebui să fie de ajuns.
Dacă metoda de mai sus nu dă roade, părinţii pot încerca următoarele:
1 Să comunice medicilor și directorului unităţii că nerespectarea voinţei lor
va duce la un proces civil, respectiv la o plângere penală sau/și la Colegiul Medicilor, după caz;
2 Toate campaniile de vaccinare trebuie sa aibă o procedură de aplicare
stabilită printr-un ordin prealabil al Ministrului Sănătăţii. (De exemplu, campania
din anul 2010 pentru vaccinare contra gripei cu vaccinul „Cantgrip" s-a realizat
conform OMS nr. 3280/24.02.2010.) Părinţii să ceară unităţii de învăţământ o
copie a ordinului respectiv pentru a o studia;
3 Să ceară de la DSP (Direcţia de Sănătate Publică) locală o adresă din care să
rezulte că vaccinarea nu este obligatorie și să o prezinte medicului sau
directorului;
4 Să solicite directorului sau medicului să recunoască în scris faptul că
procedura de vaccinare este ineficientă (refuzul de a primi un copil nevaccinat
într-o comunitate de vaccinaţi înseamnă, implicit, că vaccinurile nu au efect).
În cazul extrem când copilul nu este acceptat la înscrierea la
şcoală/grădiniţă/creşă pe motiv că nu este vaccinat,
5 Să solicite conducerii unităţii decizia scrisă, însoţită de motivarea în fapt şi
de temeiurile legale;
6 Să se adreseze unui cabinet de avocatură pentru consiliere sau servicii de
reprezentare19;
7 Să se adreseze cu plângere Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării, pe motiv că se încalcă dreptul la educaţie al copilului.
Anexa – Declaraţie de refuz a vaccinării
 În Bucureşti se poate apela la CA „Blejuşcă Ionuţ Doru”, tel. 0766 210 968, email ionut.blejusca@gmail.com
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România – Anuar 2010

                                        DECLARAŢIE
Subsemnaţii
……………..............................................................., născută la ....................., domiciliat în
........................................................, CNP: .................................................... şi
……………..............................................................., născut la ....................., domiciliat în
........................................................., CNP: ....................................................
în calitate de părinţi ai copilului ................................................................., elev la şcoala
dumneavoastră,
Fiind pe deplin informaţi asupra riscurilor administrării, cât şi
neadministrării vaccinurilor asupra copilului nostru, declarăm pe propria
răspundere că NU SUNTEM DE ACORD cu administrarea asupra acestuia a
vaccinului ......................... / a niciunui vaccin.
Refuzul nostru expres, astfel exprimat în scris, este un drept conferit în
baza următoarelor legi:
1 Art. 22, 23, 26, 34 din Constituţia României
2 Art. 61, 64 şi 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil
3 Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului
4 Art. 374(3), 376(1) şi 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
sănătăţii.
În spiritul respectării legislaţiei din domeniu, personalului medical îi este
opozabilă îndeplinirea – în caz contrar cu riscul sancţiunilor – a prevederilor Legii
nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 53/2000 (art.1 alin.1,
privind obligaţia asigurării vaccinării corecte a copiilor), inclusiv cu informarea
părinţilor asupra caracterului non-obligatoriu al acestor vaccinuri, conform
Anexei aceluiaşi act normativ (privind schema de vaccinare recomandată pentru
copii).
DATA:                                                              SEMNĂTURI

Un comentariu:

„Cel mai bun vaccin impotriva bolilor infectioase comune este o dieta adecvata.” (Organizatia Mondiala a Sanatatii)

„Scleroza multipla, o boala ce in final isi lasa victimele complet paralizate, este una dintre afectiunile de care sufera mii de oameni din lumea vestica. Si totusi, aceasta boala este complet necunoscuta africanilor, asiaticilor si sud americanilor care nu au „beneficiat” de excelenta medicina vestica. Scleroza laterala amiotrofica, o boala teribila a sistemului neuromuscular este, de asemenea, necunoscuta de toti cei din zonele mentionate. Aceeasi situatie este si cu miopatia si distrofia musculara intalnita numai la vestici. Epilepsia care este in crestere in tarile dezvoltate este foarte rar intalnita in celelalte tari. Nevrozele anxioase, nevroza compulsiva si, in general, bolile mintale severe de care sufera milioane de pacienti din lumea vestica sunt aproape necunoscute in aceste grupe ce nu au „beneficiat” de medicina moderna si vaccinare.” ( din discursul profesorului Georges Vithoulkas, 1994 , Parlamentul Suediei )

HARTĂ ARTICOLE

Vaccination Could kill or destroy your children PROOF!

TVR -exterminarea romanilor-STERILIZAREA FETELOR SI FEMEILOR

Merk si vaccinurile cancerigene

Mercurul